[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D

Trong Thần Kiếm 3D, người chơi bất kỳ lúc nào cũng có thể kích hoạt tính năng VIP để nhận được nhiều quyền lợi ingame đặc biệt. Hệ thống VIP có tất cả 12 cấp VIP, cấp VIP càng cao thì quyền lợi nhận được càng nhiều. 

Dưới đây là danh sách ưu đãi đối với các cấp VIP tương ứng:

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 1

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 2

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 3

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 4

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 5

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 6

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 7

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 8

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 9

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 10

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 11

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 12

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 13

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 14

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 15

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 16

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 17

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 18

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 19

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 20

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 21

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 22

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 23

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 24

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 25

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 26

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 27

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 28

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 29

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 30

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 31

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 32

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 33

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 34

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 35

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 36

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 37

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 38

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 39

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 40

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 41

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 42

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 43

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 44

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 45

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 46

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 47

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 48

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 49

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 50

 

Ngoài ra, Thần Kiếm 3D còn có thêm 2 loại thẻ VIP gồm VIP Tuần và VIP Tháng, quý Đồng Đạo sẽ nhận được các ưu đãi hằng ngày khác như:

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 51

- Nhận Lễ Kim hằng ngày.

- Miễn thời gian hồi Càn Quét, Căn Cốt.

- Tăng thêm 10% EXP khi tham gia Phó Bản Đội, Dã Ngoại, Bách Quỷ, Loạn Võ.

[Hệ Thống] - VIP - Thần Kiếm 3D - 52