[Hoạt Động] - Tàng Bảo Các - Thần Kiếm 3D

Tàng Bảo Các là phụ bản thưởng, mỗi ngày được tham gia 3 lần, cấp vip càng cao thì số lần được vào càng tăng, tham gia Tàng Bảo Các cần có Côn Lôn Kính (Mua trong shop hoặc thưởng vượt ải phụ bản 3 sao).

[Hoạt Động] - Tàng Bảo Các - Thần Kiếm 3D - 1

Kính Côn Lôn

Tương ứng với từng Tàng Bảo Các mà sẽ cần Côn Lôn Kính khác nhau, bên cạnh đó, phần thưởng cũng sẽ khác nhau, cụ thể:

- Tàng Bảo Các Lưu Quang cần dùng Kính Côn Lôn - Thọ: Thưởng Linh Khí.

- Tàng Bảo Các Kim Ngọc cần dùng Kính Côn Lôn - Lộc: Thưởng Đồng.

- Tàng Bảo Các Hồng Phúc cần dùng Kính Côn Lôn - Phúc: Thưởng Chân Khí.

Hướng dẫn vào Phụ Bản: Đạt đến Lv.13, hệ thống sẽ mở tính năng Bảo Cát

[Hoạt Động] - Tàng Bảo Các - Thần Kiếm 3D - 2

- Vào giao diện Sự Kiện chọn Bảo Các:

[Hoạt Động] - Tàng Bảo Các - Thần Kiếm 3D - 3

- Dùng Côn Lôn Kính để vào các phụ bản cần thiết:

[Hoạt Động] - Tàng Bảo Các - Thần Kiếm 3D - 4