[Hướng Dẫn] - Nhiệm Vụ Hằng Ngày - Thần Kiếm 3D

Sau khi vượt qua phụ bản thí luyện 3 sẽ mở nhiệm vụ hàng ngày, trong nhiệm vụ hàng ngày, mỗi ngày đăng nhập có thể nhận 1 bình thể lực, hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau còn có thể nhận exp và tiền trong game!

[Hướng Dẫn] - Nhiệm Vụ Hằng Ngày - Thần Kiếm 3D - 1

Mở giao diện Sự Kiện, chọn mục Nhiệm Vụ Hằng Ngày

[Hướng Dẫn] - Nhiệm Vụ Hằng Ngày - Thần Kiếm 3D - 2

Lưu ý: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được lưu lại để tiếp tục vào ngày hôm sau