[Tính Năng] - Kiến Trúc Bang Hội - Thần Kiếm 3D

Kiến Trúc là 1 nơi rất quan trọng trong việc hỗ trợ Bang Hội, Kiến Trúc  càng cao thì Bang Hội càng nhận được nhiều quyền lợi.

[Tính Năng] - Kiến Trúc Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 1

Kiến trúc bang hội không phải ngay từ đầu đã có thể sử dụng được, theo sự phát triển của Bang Hội cũng như độ kiến thiết kiến trúc bang hội mà dần dần nâng cao.

Các Kiến Trúc chính trong Bang Hội:

- Tháp Kỹ Năng.

- Tế Đàn.

- Duyên Mộc.

- Shop.

Tháp Kỹ Năng:

Đây là nơi Bang Chúng có thể học kỹ năng Bang.

Muốn học được Kỹ Năng Bang phải tiến hành Nghiên Cứu Kỹ Năng Bang.

[Tính Năng] - Kiến Trúc Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 2

Tiến hành chọn Kỹ Năng muốn học và nhấn Học.

[Tính Năng] - Kiến Trúc Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 3

Tế Đàn:

Tế Đàn ảnh hưởng đến cầu phúc trong Bang, cấp Tế Đàn càng cao thì số lượt cầu phúc càng nhiều.

[Tính Năng] - Kiến Trúc Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 4

Duyên Mộc:

Ảnh hưởng đến hoạt động Tửu Yến của Bang, cấp kiến trúc Duyên Mộc càng cao thì nhận được càng nhiều phần thưởng khi tham gia sự kiện này.

[Tính Năng] - Kiến Trúc Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 5

Xem thêm [Hướng Dẫn] - Tửu Yến Bang Hội.

Shop:

Ảnh hưởng đến các vật phẩm trong Shop Bang, cấp kiến trúc Shop càng cao thì vật phẩm bán trong Shop càng nhiều.

[Tính Năng] - Kiến Trúc Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 6