[Hoạt Động] - Bãi Săn - Thần Kiếm 3D

Sự Kiện Bãi Săn là sự kiện hấp dẫn của mỗi cá nhân và của cả Bang Hội. Tham gia sự kiện, Bang Chúng sẽ được gắn kết với nhau nhiều hơn, tạo nên một tập thể vững mạnh.
 
Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Bãi Săn:
 
- Tại giao diện Sự Kiện trong Bang, chọn Bãi Săn.
 
[Hoạt Động] - Bãi Săn - Thần Kiếm 3D - 1
- Nhấn Tham Gia.
[Hoạt Động] - Bãi Săn - Thần Kiếm 3D - 2
Mỗi lần tham gia Bãi Săn sẽ có 1 thời gian nhất định, tiêu diệt Boss sẽ nhận được ngẫu nhiên Mảnh Đá Luyện.

[Hoạt Động] - Bãi Săn - Thần Kiếm 3D - 3

[Hoạt Động] - Bãi Săn - Thần Kiếm 3D - 4

Mảnh Đá Luyện có thể thông qua NPC Tông Chủ để đổi Đá Luyện.

[Hoạt Động] - Bãi Săn - Thần Kiếm 3D - 5

Lưu ý:

- Yêu cầu Bang Cấp 3 trở lên.

- Chỉ Bang Chủ và Phó Bang Chủ mới có quyền mở Bãi Săn.

- Mỗi ngày mở được 3 lần.