[Hoạt Động] - Đoạt Bảo - Thần Kiếm 3D

Hướng Dẫn Tham Gia:

[Hoạt Động] - Đoạt Bảo - Thần Kiếm 3D - 1

- Mở giao diện Sự Kiện.

[Hoạt Động] - Đoạt Bảo - Thần Kiếm 3D - 2

- Chọn hoạt động Đoạt Bảo trong mục Hoạt Động.

[Hoạt Động] - Đoạt Bảo - Thần Kiếm 3D - 3

Mỗi ngày có 9 lượt tham gia Đoạt Bảo, mỗi lần tham gia cần tiêu hao 1 Ngọc Bảo Đồ.

Ngọc Bảo Đồ có được thông qua [Hoạt Động] - Bách Quỷ. Đồng Đạo có thể xem thêm TẠI ĐÂY.

[Hoạt Động] - Đoạt Bảo - Thần Kiếm 3D - 4

[Hoạt Động] - Đoạt Bảo - Thần Kiếm 3D - 5

[Hoạt Động] - Đoạt Bảo - Thần Kiếm 3D - 6

Phần Thưởng:

- EXP

- Đồng

- Ngọc.