[Hệ Thống] - Ngọc - Thần Kiếm 3D

Trong Thần Kiếm 3D, Ngọc được xem là 1 trong những vật phẩm rất có giá tri, dùng để tăng thuộc tính nhân vật, tăng sức mạnh bản thân.

[Hệ Thống] - Ngọc - Thần Kiếm 3D - 1

Nhấn vào Icon Ngọc để vào giao diện Ngọc.

[Hệ Thống] - Ngọc - Thần Kiếm 3D - 2

Đục lỗ trang bị

Lỗ đầu tiên của mỗi bộ phận được mặc định ở trạng thái mở, sau đó mỗi khi mở 1 lỗ mới đều cần tiêu hao 1 “Phù Mở Lỗ”. Bùa này bán ở shop, mở lỗ thành công có thể khảm ngọc vào.

[Hệ Thống] - Ngọc - Thần Kiếm 3D - 3

[Hệ Thống] - Ngọc - Thần Kiếm 3D - 4

Khảm ngọc

Người chơi mỗi lần khảm và gỡ đều cần tiêu hao tiền đồng và chân khí. Khảm ngọc không giống với cách truyền thống, ở đây chỉ nói đến bộ phận trang bị, chứ không liên quan đến bản thân trang bị, cũng có nghĩa khi nhân vật đổi trang bị tốt, không cần gỡ ngọc vẫn có thể nhận được thuộc tính ngọc. 

[Hệ Thống] - Ngọc - Thần Kiếm 3D - 5

Gỡ ngọc

Khi cần khảm ngọc cao cấp hơn hoặc đổi thuộc tính tốt hơn, có thể gỡ ngọc trước đây ra, khi gỡ cần tiêu hao điểm linh khí. Nhấp vào ngọc đang trang bị có thể gỡ ngọc, mỗi lần chỉ được gỡ 1 ngọc.

Ghép ngọc

Ngọc cấp thấp có thể ghép thành ngọc cấp cao, ghép 4 ngọc thành 1. Mỗi lần ghép cần tiêu hao tiền đồng và linh khí. Cấp ngọc càng cao, thuộc tính càng mạnh.

[Hệ Thống] - Ngọc - Thần Kiếm 3D - 6

Đổi ngọc

Ngọc không cần thiết có thể thông qua Đổi để nhận ngọc mới tương ứng. Tất nhiên, điều kiện bỏ ra phải là Linh Khí và Đồng.

[Hệ Thống] - Ngọc - Thần Kiếm 3D - 7

Thuộc tính các ngọc như sau:

[Hệ Thống] - Ngọc - Thần Kiếm 3D - 8