[Hệ Thống] - Hảo Hữu - Thần Kiếm 3D

Một mình chơi game thì có gì vui thú? Sao không mời vài bằng hữu cùng chơi?

Giao Diện Hảo Hữu

[Hệ Thống] - Hảo Hữu - Thần Kiếm 3D - 1

[Hệ Thống] - Hảo Hữu - Thần Kiếm 3D - 2

Thêm Hảo Hữu

Tại giao diện “Tìm” nhập ID người chơi để tiến hành thêm hảo hữu.

[Hệ Thống] - Hảo Hữu - Thần Kiếm 3D - 3

Hoặc có thể nhấn vào người chơi đang đứng gần đó để hiện ra cửa sổ Thao Tác Nhanh, thêm người đó làm hảo hữu.

[Hệ Thống] - Hảo Hữu - Thần Kiếm 3D - 4

Nhấp vào tên người chơi tại cửa sổ Chat, trong cửa sổ “Thao Tác Nhanh” tiến hành các thao tác như:

- Thêm bạn/Xóa bạn,

- Xem hồ sơ

- Tặng hoa

- Tỷ thí...

Tặng thể lực

Tại giao diện Hảo Hữu, chọn Hảo Hữu, sau đó nhấn Tặng Thể Lực.

[Hệ Thống] - Hảo Hữu - Thần Kiếm 3D - 5

Tác dụng của hảo hữu:

[Hệ Thống] - Hảo Hữu - Thần Kiếm 3D - 6

- Khi ở phụ bản tinh anh, mượn pet của hảo hữu có thể dễ dàng qua ải, nhận điểm hữu nghị

- Trong hoạt động tổ đội, hảo hữu có thể tổ đội cùng vượt ải.